A. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ ȘI ATESTAREA MANAGERILOR DE TRANSPORT MARFĂ/PERSOANE

Pregătirea profesională inițială în vederea obținerii atestatului de manager de transport are ca scop transmiterea cunoștințelor și competențelor specifice candidaților.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională inițială a managerilor de transport candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar, cu următoarele documente:
1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. diploma de studii, în copie (pot avea acces la pregătirea și atestarea profesională ca manager de transport doar persoanele absolvente de liceu).

EXAMINARE

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională cu durata de 90 ore, organizat lunar. Certificatul de competență profesională se obține în urma promovării de către candidat a unui examen, format din următoarele probe:
1. o probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una este corectă și
2. o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.
Pentru promovarea examenului candidații trebuie să obțină cel puțin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obținute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

B. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ȘI ATESTAREA MANAGERILOR DE TRANSPORT MARFĂ/PERSOANE

În vederea actualizării cunoștințelor managerii de transport au obligația de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică: a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani sau b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională continuă a managerilor de transport, candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene.

EXAMINARE

Pot participa la examenul pentru obținerea certificatului de competență profesională doar candidații care au absolvit cursul de pregătire profesională, cu durată de 30 de ore, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoștințelor.

Evaluarea actualizării cunoștințelor constă în analiza răspunsurilor date de candidatul evaluat la întrebările din studii de caz.

C. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI ATESTAREA MANAGERILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI SAU ÎNCHIRIERE

Managerul de transport în regim de taxi şi închiriere este definit ca fiind o persoană fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia.

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională ca manageri de transport în regim de taxi și închiriere candidaţii se înscriu, depunând în acest sens un dosar, cu următoarele documente:

1. cerere;
2. actul de identitate, în copie;
3. diploma de studii, în copie (pot avea acces la pregătirea şi atestarea profesională ca manager de transport doar persoanele absolvente de liceu);
4. certificat de cazier judiciar.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:
1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. diploma de studii;
4. dovada achitării tarifului de eliberare.