A. Pregătirea profesională și atestarea instructorilor auto

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

Acte necesare și condiții de înscriere

Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto, trebuie să îndeplinească cumulativ urmaăoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
b) să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puțin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
e) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linițtii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă a intervenit reabilitarea sau amnistia;
f) pentru obținerea de atestat solicitantul trebuie să fi urmat cursul de pregătire profesională cu durată de 120 de ore, din care 90 de ore teoretice și 30 de ore practice;
g) pentru obținerea unei categorii suplimentare solicitantul trebuie să fi urmat cursul de pregătire profesională cu durată de 30 de ore, din care 20 de ore teoretice și 10 de ore practice;

Pentru înscrierea la cursul de atestare profesională și susținerea examenului în vederea obținerii atestatului de instructor auto, solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte:
a) cerere;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată (pot avea acces la pregătirea şi e) atestarea profesională ca instructor de conducere auto doar persoanele cu diplomă de bacalaureat sau licență);
f) cazier auto, având valabilitatea de 30 de zile;
g) aviz medical și psihologic, valabile, în original;
h) certificat de cazier judiciar, în original;
i) în cazul atestării (extinderii) pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb se va prezenta adeverința, în original, eliberată de către școala/școlile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte că îndeplinește condițiile pentru autorizare în cazul acestor categorii, condiții prezentate mai sus.

Examinare

Examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, constând într-un test grilă cu 60 de întrebări, susținută în sistem informatic, cu durata de 60 de minute;
b) proba practică în trafic, având o durată de 30 de minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 48 de întrebări din testul grilă, iar la proba practică să obțină calificativul ADMIS.

Reînnoirea atestatului

În cazul în care se solicită reînnoirea atestatului de instructor de conducere auto, solicitantul trebuie să dețină atestat valabil în momentul susținerii examenului. În acest caz cursul de perfecționare profesională are durata de 30 de ore.

Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condițiile și să prezinte actele enumerate mai sus, cu excepția condiției de studii care trebuie să îndeplinească dispozițiile legale aplicabile la data obținerii primului atestat de către titular.

Examenul pentru reînnoirea atestatului de instructor auto constă într-o probă scrisă, eliminatorie, constând într-un test grilă cu 60 de întrebări, susținută în sistem informatic, cu durata de 60 de minute. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 48 de întrebări.

B. Pregătirea profesională și atestarea profesorilor de legislație rutieră

Acte necesare și condiții de înscriere

Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislație rutieră, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
b) să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B, cu o vechime de cel puțin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
e) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă a intervenit reabilitarea sau amnistia;
f) pentru obținere de atestat solicitantul trebuie să fi urmat un cursul de pregătire profesională cu durata de 90 de ore.

Pentru înscrierea la cursul de atestare profesională și susținerea examenului în vederea obținerii atestatului de instructor auto, solicitanții trebuie să prezinte următoare le acte:
a) cerere;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată (pot avea acces la pregătirea şi atestarea profesională ca profesor de legislație rutieră doar persoanele absolvente de studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau juridic);
e) cazier auto, având valabilitate de 30 de zile;
f) aviz medical și psihologic, valabile, în original;
g) certificat de cazier judiciar, în original.

Examinare

Examenul pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră constă în următoarele probe:

a) proba scrisă, eliminatorie, constând într-un test grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 de minute; această probă este susținută în sistem informatic;
b) proba orală pentru evaluarea capacităților psihopedagocice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere și a conducerii preventive, a cărei durată este de minimum 15 minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări din testul grilă, iar la proba orală să obțină calificativul ADMIS.

Reînnoirea atestatului

În cazul în care se solictă reînnoirea atestatului de profesor de legislație rutieră, solicitantul trebuie să dețină atestat valabil în momentul susținerii examenului. În acest caz cursul de perfecționare profesională are durata de 30 de ore.

Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condițiile și să prezinte actele enumerate mai sus, cu excepția condiției de studii care trebuie să îndeplinească dispozițiile legale aplicabile la data obținerii primului atestat de către titular.

Examenul pentru reînnoirea atestatului de instructor auto constă într-o probă scrisă, eliminatorie, constând într-un test grilă cu 60 de întrebări, susținută în sistem informatic, cu durata de 60 de minute. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări.

Eliberarea certificarelor (atestatelor) pentru instructorii auto și profesorii de legislație rutieră

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:
a) cerere;
b) actele din dosarul necesar la înscriere respectiv examen, în copii xerox; pe fiecare act fiind consemnată conformitatea cu originalul de către reprezentatul centrului de formare profesională;
c) dovada achitării tarifului de eliberare;
d) o fotografie color.