Consilierul de siguranță, sub responsabilitatea conducătorului întreprinderii, are ca misiune identificarea oricărui mijloc și promovarea oricărei acțiuni, în limitele activităților specifice al întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activități, cu respectarea reglementărilor specifice aplicabile și în condiții optime de securitate. Pentru obținerea certificatului, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire inițială sau periodică. Pregătirea periodică se poate efectua în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului de consilier de siguranță și are ca scop actualizarea cunoștințelor consilierului de siguranță în scopul exercitării corespunzătoare a profesiei. Cursurile de pregătire sunt organizate pe module specifice următoarelor tipuri de mărfuri, după cum urmează:

A. MODULUL DE BAZĂ

Acest modul cuprinde subiecte comune tuturor tipurilor de mărfuri și are durata de 18 ore pentru candidații care urmează cursul de pregătire inițială, respectiv 9 ore pentru cei care urmează cursul de pregătire periodică.

B. MODULUL ADIȚIONAL PENTRU MĂRFURI DE CLS I

Consilierii de siguranță care conduc activitatea unei întreprinderi bazată pe transportul de explozivi trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă (CLS. 1).

C. MODULUL ADIȚIONAL PENTRU MĂRFURI DE CLS II

Consilierii de siguranță care conduc activitatea unei întreprinderi bazată pe transportul de gaze trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă (CLS. 2).

D. MODULUL ADIȚIONAL PENTRU MĂRFURILE DIN CLASELE 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ȘI 9

Consilierii de siguranță care conduc activitatea unei întreprinderi bazată pe transportul de solide și lichide trebuie să urmeze, în plus față de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din aceste clase. Acest modul acoperă și modulul adițional pentru mărfuri clasificate cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație clasificat cu numerele ONU 1268 sau 1862 (carburanți lichizi).

ACTE NECESARE ȘI CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

În vederea participării la cursurile de pregătire inițială, candidații depun un dosar ce va cuprinde următoarele acte:

1. cerere;
2. act de identitate, în copie;
3. actul de studii, în copie, din care să rezulte că solicitantul este cel puțin absolvent.

În vederea participării la cursurile de pregătire continuă, candidații depun un dosar ce va curpinde următoarele acte:

1. cerere;
2. act de identitate, în copie;
3. certificatul de consilier de siguranță deținut, în copie.

EXAMINARE

Examenul se desfășoară în două etape:

1. o probă scrisă, ce constă într-un chestionar care conține câte un set de 40 de întrebări cu 4 variante de răspuns, din care una este corectă, care trebuie rezolvate în 30 de minute și

2. un studiu de caz prin care candidatul să demonstreze că deține cunoștințele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de siguranță, care trebuie rezolvat în 60 de minute.

Pentru promovarea examenului candidații trebuie să răspundă corect la un număr de 70% din numărul întrebărilor din fiecare chestionar și să realizeze cel puțin 70% din punctajul maxim la fiecare studiu de caz.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR (ATESTATELOR):

În vederea eliberării certificatului de competență profesională, solicitantul depune la sediul Autorității Rutiere Române – A.R.R. următoarele documente:

1. cerere;
2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. diploma de studii;
4. dovada achitării tarifului de eliberare.